Velkommen til Reflekstape.dk
Vilkår

Salgs-/ leverings-/ og privatlivsbetingelser Reflekstape.dk

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordre og bestilling af enhver art er kun bindende for REFLEKSTAPE.DK, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra REFLEKSTAPE.DK, som ikke angiver særlig acceptfrist bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er REFLEKSTAPE.DK i hænde inden to uger fra tilbuddets dato. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for REFLEKSTAPE.DK, uden skriftlig bekræftelse fra REFLEKSTAPE.DK. Priser på websitet vises som udgangspunkt eksklusiv moms, ekslusiv emballage og fragt og er eksklusiv afgifter. Dette kan dog ændres ved at klikke på "Vis varer med moms".

2. Levering og udbringning

Vi leverer i hele Danmark til gældende fragtrate. Til Færøerne, Grønland, Island og øvrige udland sendes alle forsendelser ufranko. I tilfælde af at der leveres på EURO paller, faktureres disse med 100,- DKK/Stk.

3. Betalingsbetingelser

Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturateksten. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes en rente på 4 % pr. påbegyndt måned, regnet fra den på forsiden angivne forfaldsdag.

4. Forsinkelser

Hvis forsinkelse med levering opstår som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. 
Såfremt leveringstiden kan påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er
REFLEKSTAPE.DK såvel som køberen berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse. 
Hvis
REFLEKSTAPE.DK ikke leverer inden for leveringstiden eller inden for en, med hjemmel i ovennævnte bestemmelse om forlænget leveringstid, rimelig tid er køberen berettiget til, ved skriftlig meddelelse til REFLEKSTAPE.DK, at kræve levering samt fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive at køberen agter at hæve handelen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. 
Såfremt levering ikke er sket inden for den fastsatte frist, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til
REFLEKSTAPE.DK at hæve aftalen.

5. Reklamationsret vedr. mangler

Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og straks, manglen måtte være konstateret. Undlader køberen dette, mister han retten til afhjælpning eller ombytning. Vedrørende reklamation henvises i øvrigt til punkt 7. 

REFLEKSTAPE.DK har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance udover ovennævnte. REFLEKSTAPE.DK er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, herunder monteringsomkostninger.

6. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar

REFLEKSTAPE.DK er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af REFLEKSTAPE.DK eller andre, som firmaet har ansvaret for. REFLEKSTAPE.DK er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. REFLEKSTAPE.DK er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab, herunder monteringsomkostninger.
I den udstrækning,
REFLEKSTAPE.DK måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde REFLEKSTAPE.DK skadesløs i samme omfang, som REFLEKSTAPE.DK ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser vedrørende produktansvar. 
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. 
Transport skader skal som udgangspunkt reklameres overfor transportør.
REFLEKSTAPE.DK dækker ikke transportskader, og vi anbefaler vores kunder at få elektronik sendt som "forsigtig-pakke".

7. Reklamations- og undersøgelsespligt

Det påhviler køberen, senest ved leveringen, at foretage en grundig undersøgelse af, at ydelsen stemmer overens med det kontraktmæssige aftalte. Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skriftligt og straks ved konstateringen af misligholdelsen. 
Ved reklamation over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed. Ved en sådan reklamation har
REFLEKSTAPE.DK ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før REFLEKSTAPE.DK tager stilling til, om manglerne omfattes af den i punkt 6 ovenfor fastsatte pligt for REFLEKSTAPE.DK
Undlader køberen at opfylde de i nærværende bestemmelser fastsatte regler, afskæres han for enhver misligholdelsesbeføjelse, det være sig i anledning af forsinkelse, mangler eller andet. 
Bemærk at på DEMO varer er der begrænset reklamationsret, idet der er tale om brugt materiel.

REFLEKSTAPE.DK yder 1års reklamationsret. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles REFLEKSTAPE.DK straks og skriftligt uden ophold. Bemærk at på DEMO varer er der begrænset reklamationsret, idet der er tale om brugt materiel. 
Ved produktion af reflekstape produceres i 'uendelige' baner optil 20 km. Der kan derfor forekomme samlinger i rullerne, hvilket er helt normalt og ikke at opfatte som en fejl eller mangel.


Reklamation og varereturnering: 

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til: 

Reflekstape.dk 
Email: 
info@reflekstape.dk 

Bemærk / Vigtigt! Kontakt os inden varereturnering, så du kan modtage en returseddel. 

Varereturnering kan kun foregår ved forudgående aftale, hvor også modtager adresse oplyses, - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Vedlæg fyldestgørende informationer - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

8. Ejendomsforbehold

REFLEKSTAPE.DK forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger og renter er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

9. Værneting og lovvalg

Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole og ved anvendelse af dansk ret.

10. Returnering

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde, og kun såfremt varerne er kurante og i ubrudt, ubeskadiget og original emballage. I modsat fald kan varen afvises. Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura. Ved returnering beregnes et omkostningsfradrag, som fradrages krediteringen. Efter 3 måneder vil kreditering ikke finde sted. 
 


11. Nyhedsmail 

Ved aftaleindgåelse kan kundens e-mail bruges til at fremsende tilbud, kampagnetiltag, nyheder og info omkring REFLEKSTAPE.DK eller produkter. Ønskes denne service ikke kan den til enhver tid afbestilles ved at returnere nyhedsmail mærket med "Afmeld" i emne-feltet.
 

12. Support

Firmanavn: Reflekstape.dk 
Ejer: Glenn Lassen

Adresse: Karensvej 15
Postnr./by: DK-5500 Middelfart 
E-mail: 
info@reflekstape.dk 

CVR nr.: 38430610

Bankforbindelse: Fynske Bank
Konto: reg.nr.: 6858  konto: 0001052633
SWIFT: VESBDK22
IBAN: DK7668580001052633

 


13. Kortbetaling

Vi modtager følgende kort;
Dankort, VisaDankort, Visa/Visa Elektron/VPay, MasterCard, Maestro, JCB
På Dankort er der 0% i gebyr og på kreditkort efter 1.1.2018 ligeledes 0% i gebyr.

 

14. Cookie politik

Når du besøger reflekstape.dk, lagres der cookies på din computer. En cookie er en lille tekstfil, der lagres gemmes i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Stort set alle websites anvender cookies. De ligger på din egen computer som en hjælp til dig selv, idet de bruges til, at du nemt kan finde de websteder, hvor du har været, igen. Oftest hjælper den med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at brugeroplevelsen kan blive forbedret. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at kunne levere en bestemt service på hjemmesiden.

Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder bl.a. information om brugerindstillinger, login, og hvordan hjemmesiden benyttes.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies og slette eksisterende cookies fra din harddisk. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du nægter cookies, kan der være funktionaliteter på reflekstape.dk, som ikke virker.
 

15. Privatlivspolitik

Persondatapolitik hos Reflekstape.dk

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Reflekstape.dk.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Reflekstape.dk indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Gennemfører et køb af vores produkter
  • Opretter en kundekonto
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
  • Anmelder vores hjemmeside
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.reflekstape.dk er Reflekstape.dk, Karensvej 15, 5500 Middelfart, CVR 38430610, kontaktperson Glenn Lassen.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet efter tidligst 5 år efter, at du har modtaget din vare, grundet vores bogføringspligt overfor skattevæsenet.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. PostNord og DAO med henblik på levering af dine indkøb.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden.

Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.  

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@reflekstape.dk.